Betingelser og brukeravtale

Dette er en rettslig bindende avtale mellom Stian Sandberg Consulting (org.nr. 990 702 462) og deg som bruker nettjenesten CRM1.

Tjenesten CRM1 omtales som "Tjenesten". CRM1 v/Stian Sandberg Consulting heretter omtalt som "Leverandør". Firmaet eller personen som bruker tjenesten blir heretter omtalt som "Bruker" Alle data som lagres i tjenesten blir heretter omtalt som "Brukerdata" Denne avtalen omtales som "Brukeravtalen"

Generelt

Akseptert Brukeravtale utgjør, sammen med Brukers registrering på nettstedet, det samlede avtalegrunnlaget for bruk av Tjenesten. Brukeravtalen kan og vil bli oppdatert uten varsel, og den til en hver tid gjeldende versjonen kan leses her: https://crm1.no/terms. Endringer som vil få større konsekvenser for brukerne vil bli kunngjort på e-post.

Tjenesten

CRM1 er en nettbasert tjeneste for å organisere kunder og oppfølging av disse. Brukeren vil ved registrering få tilgang til et passordbeskyttet område der Brukerens data er beskyttet. Brukeren kan selv opprette flere brukere som vil ha tilgang til de samme dataene.

Tjenesten fungerer på PC, Mac, nettbrett og mobil. For at Tjenesten skal fungere optimalt anbefales det å benytte nyeste versjon av foretrukket nettleser. Tjenesten er bygget på webstandarder som skal fungere i alle nyere nettlesere uavhengig av operativsystem.

Priser og betaling

Tjenesten er priset avhengig av hvor mye data Brukeren har lagret eller hvor mange brukere som er satt opp i Brukerens data ihht prisliste.

Ved å akseptere Brukeravtalen godtar Bruker fullt betalingsansvar for ekstratjenester som eventuelt benyttes i brukerkontoen. På grunn av produktenes natur er alle kjøp og betalinger endelige og refunderes ikke. Det er ingen angre- eller reklamasjonsrett. Dette gjelder både forhåndsbetalte og etterskuddsbetalte ekstratjenester.

Alle priser er oppgitt eks.mva, med mindre annet er opplyst. Alle fakturaer fra Leverandør har betalingsfrist 14 dager. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr ihht gjeldende satser. Dersom eventuelle fakturaer fra Leverandør ikke er betalt innen rimelig frist, står Leverandør fritt til å stenge Brukers tilgang til Tjenesten. Tjenesten faktureres etterskuddsvis hvert kvartal hvis annet ikke er avtalt. Tjenesten er gratis dersom man ikke overskrider rammene som fremkommer av prislisten.

Brukeropplysninger og sikkerhet

Leverandør gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte. Når Bruker registerer seg på Nettstedet, oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon Leverandør trenger for å identifisere Bruker.

Leverandør formidler ikke person- eller firmaopplysninger til tredjepart. Unntatt fra denne bestemmelsen er hvis Tjenesten kjøpes opp, overføres eller fusjoneres.

Datasikkerhet ivaretas blant annet ved SSL-kryptering av all datatrafikk ut og inn fra Tjenesten. All data blir oppbevart på flere forskjellige servere på flere forskjellige fysiske lokasjoner. Alle data lagres i Norge.

Ingen tredjepart har tilgang til Tjenestens database eller filer. Leverandør forbeholder seg full rett til på eget initiativ å gi norske myndigheter tilgang til opplysninger dersom det er mistanke om økonomisk kriminalitet eller ulovlig bruk av Tjenesten, eller hvis det foreligger en rettskraftig dom som krever utlevering.

Begrensning av ansvar

Leverandør gjør sitt ytterste for å levere en stabil og trygg tjeneste. Bruker holder likevel Leverandør ansvarsfri ved eventuelle feil eller mangler, tekniske problemer m.v. Bruker benytter Tjenesten fullt og helt på eget ansvar. Bruker er inneforstått med, og godtar at Leverandør ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder eller data (selv om Leverandør er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade). Dette gjelder like mye Brukers bruk av Tjenesten som eventuelt manglende mulighet sådan, samt uautoriserte personer/systemers tilgang til eller endring av Brukers data.

Leverandør tilstreber å gi god og riktig informasjon på Nettstedet. Tekst og lenker på Nettstedet kan inneholde feil og mangler, og Leverandør fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser for Bruker eller tredjepart.

Leverandør gir ingen refusjon eller reklamasjonsrett for produktkjøp som er gjort av Bruker, jfr. punktet "Priser og betaling".

Force Majeure

Leverandør er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, herunder (men ikke begrenset til) skader som skyldes lynnedslag, strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann, eller tekniske feil.

Overdragelse

Leverandør har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Brukers kundeforhold i henhold til Brukeravtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

Opphavsrett

Alt innhold på Nettstedet, inkludert programvareskriptet Tjenesten benytter, er Leverandørens eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Nettstedet under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren.

Alt videresalg av Tjenesten eller Tjenestens innhold er forbudt.

Tvister

Tvister i anledning Brukeravtalen, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.